Dokumenty: 24

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Sprostowanie do uchwały Nr 230/499/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXVII/242/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz do uchwały Nr 231/500/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2021-01-14 14:20:14
Uchwała Nr 3/511/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021. 2021-01-12 12:56:54
Uchwała Nr 2/510/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021. 2021-01-12 12:55:42
Uchwała Nr 1/509/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 2 grudnia 2020 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2021-01-12 12:52:09

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe