Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 140/409/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość Powiatu Oświęcimskiego zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Beskidzka) od km 5+573 odc. 010 do km 0+063 odc. 020 w miejscu skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową nr 1864K (ul. Jagiellończyka) od km lok. 0+026 (km 0+000 środek skrzyżowania) do km lok. 0+054 i drogą gminną nr G510166K (ul. Czajki) od km lok. 0+022 (km 0+000 środek skrzyżowania) do km lok. 0+065 w miejscowości Grojec, gmina Oświęcim, województwo małopolskie, wraz z rozbudową skrzyżowania w ramach zadania: Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty oraz DW 949 w miejscowości Osiek”. 2020-08-06 13:32:48
Uchwała Nr 139/408/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”. 2020-08-06 13:22:12
Uchwała Nr 138/407/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeszcze na lata 2018 – 2020”. 2020-08-06 13:11:46
Uchwała Nr 137/406/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), dla którego organizatorem jest Powiat Oświęcimski. 2020-08-06 13:07:30
Uchwała Nr 136/405/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 136-1/405/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 136/405/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-04 16:10:38
Uchwała Nr 135/404/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania umowy i realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19”. Do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów, oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-08-04 15:50:05
Uchwała Nr 134/403/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 134-1/403/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 134/403/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-04 15:34:12
Uchwała Nr 133/402/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-07-31 09:30:13
Uchwała Nr 132/401/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-31 09:27:27
Uchwała Nr 131/400/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury składnia wniosku, podpisania umowy projektu i realizacji projektu o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn.: Kooperacje przeciw COVID w Kooperacje 3D – Model Wielosektorowej Współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w projekcie „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPRACIA OSÓB I RODZIN” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów, oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-07-31 09:23:07
Uchwała Nr 130/399/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 130-1/399/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 130/399/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-28 13:14:12
Uchwała Nr 129/398/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-28 13:10:59
Uchwała Nr 128/397/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-07-28 13:03:54
Uchwała Nr 127/396/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2020-07-28 12:46:50
Uchwała Nr 126/395/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Rafałowi Modrzejewskiemu do występowania do odpowiednich instytucji i organów celem uzyskania materiałów niezbędnych do wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” i prognozy oddziaływania na środowisko w/w dokumentu. 2020-07-28 12:42:51
Uchwała Nr 125/394/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”, w ramach programu ERASMUS+. 2020-07-28 12:37:17
Uchwała Nr 124/393/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXIII/209/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-07-23 14:50:50
Uchwała Nr 123/392/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2030. 2020-07-16 15:14:26
Uchwała Nr 122/391/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-16 14:49:22
Uchwała Nr 121/390/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury składania wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19”, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, podpisania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-07-16 14:23:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe