Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 180/449/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXIV/212/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-10-01 11:22:48
Uchwała Nr 179/448/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Starosty Oświęcimskiego oraz Wicestarosty do podpisania umowy o wykonywanie funkcji Agenta emisji, umowy o obsługę obligacji oraz umowy w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji. 2020-09-28 15:30:57
Uchwała Nr 178/447/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyłonienia dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) do komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 r. 2020-09-28 15:13:27
Uchwała Nr 177/446/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-09-28 14:51:04
Uchwała Nr 176/445/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-09-28 14:32:30
Uchwała Nr 175/444/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-09-28 14:27:51
Uchwała Nr 174/443/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – Pani Marii Wilgus. 2020-09-28 14:20:26
Uchwała Nr 173/442/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. 2020-09-28 13:54:21
Uchwała Nr 172/441/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-09-17 13:34:53
Uchwała Nr 171/440/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania porozumienia w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. 2020-09-17 13:28:54
Uchwała Nr 170/439/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2020-09-17 13:23:17
Uchwała Nr 169/438/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 169-1/438/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 169/438/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-15 15:51:48
Uchwała Nr 168/437/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-15 14:32:19
Uchwała Nr 167/436/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kętach. 2020-09-14 13:49:55
Uchwała Nr 166/435/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury składania wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID- 19” w ramach projektu pn.: „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2020-09-14 13:42:45
Uchwała Nr 165/434/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 165-1/434/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 165/434/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-07 15:28:16
Uchwała Nr 164/433/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-07 15:22:01
Uchwała Nr 163/432/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-09-03 14:09:31
Uchwała Nr 162/431/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 162-1/431/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 162/431/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-03 14:07:01
Uchwała Nr 161/430/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-09-03 14:04:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe