Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 41/310/2020 z dnia 3 mara 2020 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2020-03-13 11:28:40
Uchwała Nr 40/309/2020 z dnia 3 mara 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest powiat oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego, oprogramowania oraz licencji zakupionych w związku z realizacją projektów edukacyjnych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-03-13 10:57:15
Uchwała Nr 39/308/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 39-1/308/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 39/308/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-13 10:51:57
Uchwała Nr 38/307/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-13 10:40:04
Uchwała Nr 37/306/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-03-13 10:34:20
Uchwała Nr 36/305/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi na drogach powiatowych powiatu oświęcimskiego. 2020-02-28 12:18:53
Uchwała Nr 35/304/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oraz realizacji przedmiotu umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu 2020”. 2020-02-28 12:17:21
Uchwała Nr 34/303/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 5 lutego 2020 r. w dziedzinie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 2020-02-28 12:12:59
Uchwała Nr 33/302/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2020-02-28 12:11:08
Uchwała Nr 32/301/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 5 lutego 2020 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2020-02-27 08:43:52
Uchwała Nr 31/300/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 2020-02-27 08:38:35
Uchwała Nr 30/299/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród za osiągnięcia sportowe. 2020-02-27 08:37:09
Uchwała Nr 29/298/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 29-1/298/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 29/298/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-26 15:08:16
Uchwała Nr 28/297/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVII/164/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-02-26 15:06:35
Uchwała Nr 27/296/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-02-24 08:55:39
Uchwała Nr 26/295/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. 2020-02-24 08:19:21
Uchwała Nr 25/294/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020 – 2022. 2020-02-24 08:15:55
Uchwała Nr 24/293/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położnej w Kętach obręb Wschód oznaczonej jako działka 3026/9 o powierzchni 0,2690 ha. 2020-02-18 16:57:21
Uchwała Nr 23/292/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania umowy projektu i realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, nr RPMP.09.02.03–IP.01–12–017/19, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych do realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-02-18 16:49:13
Uchwała Nr 22/291/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej „Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Konkurs nr RPMP.09.01.01–IP.01–12–041/19. 2020-02-18 16:46:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe