Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Sprostowanie do Uchwały Nr 184/453/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2020-11-06 09:15:51
Sprostowanie do Uchwały Nr 204/232/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Zator darowizny działek wyszczególnionych w załączniku, zajętych pod drogi powiatowe nr 1807K, 1806K, 1773K, a położonych w Graboszycach, Grodzisku, Laskowej, Smolicach i Zatorze obręb 3. 2020-01-17 10:48:14
Sprostowanie uzasadnienia do Uchwały Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 oraz Uchwały Nr 87-1/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-29 10:56:47
Uchwała Nr 1/270/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-01-15 08:55:24
Uchwała Nr 10/279/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-01-30 09:30:42
Uchwała Nr 100/369/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/629/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego oraz stawek czynszu z tytułu tego najmu. 2020-06-18 14:49:56
Uchwała Nr 101/370/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego, oprogramowania oraz licencji zakupionych w związku z realizacją projektów edukacyjnych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-06-18 14:51:50
Uchwała Nr 102/371/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-23 16:30:45
Uchwała Nr 103/372/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu, jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w III i IV kwartale 2020 r. 2020-06-23 16:42:19
Uchwała Nr 104/373/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2020-06-26 09:54:39
Uchwała Nr 105/374/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Kętach w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2020-06-26 09:58:58
Uchwała Nr 106/375/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-06-26 10:01:17
Uchwała Nr 107/376/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla projektantów firmy projektowej wykonującej dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator”. 2020-06-26 10:02:46
Uchwała Nr 108/377/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia zadań przez Powiat Oświęcimski z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowanych wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminy poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. 2020-06-26 10:38:59
Uchwała Nr 109/378/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXII/202/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-26 10:52:22
Uchwała Nr 11/280/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-01-30 09:36:24
Uchwała Nr 110/379/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1899K na odcinku od km 1+423,00 do km 2+910,00. 2020-07-03 10:52:00
Uchwała Nr 111/380/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1899K na odcinku od km 1+423,00 do km 2+910,00. 2020-07-03 11:21:17
Uchwała Nr 112/381/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-07-03 11:23:39
Uchwała Nr 113/382/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-07 08:37:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe