Dokumenty: 111

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 109/378/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXII/202/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-26 10:52:22
Uchwała Nr 108/377/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia procedury prowadzenia zadań przez Powiat Oświęcimski z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowanych wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminy poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości. 2020-06-26 10:38:59
Uchwała Nr 107/376/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla projektantów firmy projektowej wykonującej dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator”. 2020-06-26 10:02:46
Uchwała Nr 106/375/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-06-26 10:01:17
Uchwała Nr 105/374/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Kętach w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2020-06-26 09:58:58
Uchwała Nr 104/373/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2020-06-26 09:54:39
Uchwała Nr 103/372/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu, jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w III i IV kwartale 2020 r. 2020-06-23 16:42:19
Uchwała Nr 102/371/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-23 16:30:45
Uchwała Nr 101/370/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego, oprogramowania oraz licencji zakupionych w związku z realizacją projektów edukacyjnych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-06-18 14:51:50
Uchwała Nr 100/369/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/629/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego oraz stawek czynszu z tytułu tego najmu. 2020-06-18 14:49:56
Uchwała Nr 99/368/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 99-1/368/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 99/368/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-17 14:47:09
Uchwała Nr 98/367/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-17 14:46:13
Uchwała Nr 97/366/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury składnia wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach 9 osi priorytetowej Region spójny społecznie RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-06-10 14:21:17
Uchwała Nr 96/365/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury składania wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach 9 osi priorytetowej region spójny społecznie RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-06-10 14:08:25
Uchwała Nr 95/364/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 95-1/364/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 95/364/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-09 08:09:18
Uchwała Nr 94/363/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-09 08:08:43
Uchwała Nr 93/362/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XX/191/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-04 07:52:13
Sprostowanie uzasadnienia do Uchwały Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 oraz Uchwały Nr 87-1/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-29 10:56:47
Uchwała Nr 92/361/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-29 10:55:07
Uchwała Nr 91/360/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi zlokalizowanej na działce nr 2189 w Przeciszowie. 2020-05-29 10:53:31

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe