Dokumenty: 71

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXV/230/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-10-23 12:42:17
Uchwała Nr XXV/229/2020 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za lata 2020-2021. 2020-10-23 12:42:10
Uchwała Nr XXV/228/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-10-23 12:42:03
Uchwała Nr XXV/227/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-10-23 12:41:56
Uchwała Nr XXIV/226/2020 w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Oświęcimiu przy ulicy Obozowej 31. 2020-10-01 13:12:22
Uchwała Nr XXIV/225/2020 w sprawie odmowy przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2020-10-01 13:12:11
Uchwała Nr XXIV/224/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego. 2020-10-01 13:12:03
Uchwała Nr XXIV/223/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator. 2020-10-01 12:04:52
Uchwała Nr XXIV/222/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabytkowej nieruchomości zabudowanej położonej w Grojcu. 2020-10-01 12:03:11
Uchwała Nr XXIV/221/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/207/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2020-10-01 12:00:48
Uchwała Nr XXIV/220/2020 w sprawie przekazania Gminie Zator do wykonania zadanie własne Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2020-10-01 11:58:23
Uchwała Nr XXIV/219/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimiu oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby. 2020-10-01 11:56:47
Uchwała Nr XXIV/218/2020 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 2020-10-01 11:54:44
Uchwała Nr XXIV/217/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2020-10-01 11:52:15
Uchwała Nr XXIV/216/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023. 2020-10-01 11:50:38
Uchwała Nr XXIV/215/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/327/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu. 2020-10-01 11:46:12
Uchwała Nr XXIV/214/2020 w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-10-01 11:40:59
Uchwała Nr XXIV/213/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-10-01 11:37:11
Uchwała Nr XXIV/212/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-10-01 11:34:24
Uchwała Nr XXIII/211/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice”. 2020-07-21 13:30:50

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe