Dokumenty: 16

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XVII/175/2020 w sprawie likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:55:31
Uchwała Nr XVII/174/2020 w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:55:22
Uchwała Nr XVII/173/2020 w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:55:15
Uchwała Nr XVII/172/2020 w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:55:07
Uchwała Nr XVII/171/2020 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:54:58
Uchwała Nr XVII/170/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu. 2020-02-26 12:54:51
Uchwała Nr XVII/169/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski. 2020-02-26 12:54:43
Uchwała Nr XVII/168/2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023. 2020-02-26 12:54:35
Uchwała Nr XVII/167/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim. 2020-02-26 12:54:23
Uchwała Nr XVII/166/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2020-02-26 12:54:03
Uchwała Nr XVII/165/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-02-26 11:11:25
Uchwała Nr XVII/164/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-02-26 11:09:02
Uchwała Nr XVI/163/2020 w sprawie rozpatrzenie petycji w sprawie ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu oświęcimskiego i podwyższenia ich kwot. 2020-01-23 13:16:50
Uchwała Nr XVI/162/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020. 2020-01-23 13:15:10
Uchwała Nr XVI/161/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2020-01-23 13:13:17
Uchwała Nr XVI/160/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Oświęcimiu. 2020-01-23 13:10:00

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe