Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2019-04-24 13:36:15
Uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-24 13:36:07
Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-04-24 13:35:59
Uchwała Nr VII/56/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 2019-03-27 11:58:37
Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2019-03-27 11:56:13
Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2019-03-27 11:54:14
Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2019-03-27 11:52:06
Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-03-27 11:48:45
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-03-27 11:42:04
Uchwała Nr VI/50/2019 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2019-03-05 12:22:30
Uchwała Nr VI/49/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2019-03-05 12:22:23
Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Oświęcimskim. 2019-03-05 12:22:15
Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przystapienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Karpia”. 2019-03-05 12:22:04
Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019. 2019-03-05 12:21:56
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-03-05 12:21:49
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu. 2019-03-05 12:21:37
Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimskiego z partnerskim Powiatem Dachau. 2019-01-29 16:20:00
Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-01-29 16:16:04
Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 2019-01-29 16:14:06
Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działki nr 720/40 położonej w Oświęcimiu. 2019-01-29 16:12:34

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe