Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XII/99/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2019-09-24 16:05:10
Uchwała Nr XII/98/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2019-09-24 16:05:02
Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-09-24 16:04:53
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-09-24 16:04:40
Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-08-09 08:52:07
Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-08-09 08:50:04
Uchwała Nr X/93/2019 w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-06-26 10:40:25
Uchwała Nr X/92/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski. 2019-06-26 10:40:18
Uchwała Nr X/91/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski. 2019-06-26 10:40:10
Uchwała Nr X/90/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-06-26 10:40:02
Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-06-26 10:39:53
Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok. 2019-06-26 10:39:46
Uchwała Nr X/87/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2019-06-26 10:39:31
Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2019-06-26 09:04:09
Uchwała Nr X/85/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-06-26 09:01:38
Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2019-06-26 08:59:45
Uchwała Nr X/83/2019 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018. 2019-06-26 08:57:38
Uchwała Nr X/82/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 rok. 2019-06-26 08:54:49
Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2018. 2019-06-26 08:54:12
Uchwała Nr IX/80/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”. 2019-05-28 08:09:42

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe