Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 1/29/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2019-01-15 13:13:58
Uchwała Nr 10/38/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2019-01-25 07:45:37
Uchwała Nr 100/128/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-11 10:20:07
Uchwała Nr 101/129/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczną, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 2019-06-13 12:49:21
Uchwała Nr 102/130/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczną, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 2019-06-13 12:53:41
Uchwała Nr 103/131/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/43/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019. 2019-06-13 12:55:34
Uchwała Nr 104/132/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:24:21
Uchwała Nr 105/133/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:37:12
Uchwała Nr 106/134/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:47:13
Uchwała Nr 107/135/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-06-25 11:34:45
Uchwała Nr 108/136/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Monice Mech Kierownikowi Referatu Drogowego w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2019-06-25 11:38:56
Uchwała Nr 109/137/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-25 11:41:02
Uchwała Nr 11/39/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+. 2019-01-25 07:52:45
Uchwała Nr 110/138/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Europejski start zawodowy, w ramach programu ERASMUS+. 2019-06-25 11:42:32
Uchwała Nr 111/139/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy, realizacji projektu, zarządzania projektem i złożenia raportu końcowego projektu: „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu” w ramach programu ERASMUS+. 2019-06-25 11:49:43
Uchwała Nr 112/140/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów, w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna. 2019-06-25 11:50:40
Uchwała Nr 113/141/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości, w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 2019-06-25 11:51:24
Uchwała Nr 114/142/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-06-25 12:02:11
Uchwała Nr 115/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 115-1/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 115/143/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:41:23
Uchwała Nr 116/144/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:48:47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe