Dokumenty: 138

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 136/405/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 136-1/405/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 136/405/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-04 16:10:38
Uchwała Nr 135/404/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania umowy i realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19”. Do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów, oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-08-04 15:50:05
Uchwała Nr 134/403/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 134-1/403/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 134/403/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-04 15:34:12
Uchwała Nr 133/402/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-07-31 09:30:13
Uchwała Nr 132/401/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-31 09:27:27
Uchwała Nr 131/400/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury składnia wniosku, podpisania umowy projektu i realizacji projektu o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania pn.: Kooperacje przeciw COVID w Kooperacje 3D – Model Wielosektorowej Współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w projekcie „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPRACIA OSÓB I RODZIN” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów, oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-07-31 09:23:07
Uchwała Nr 130/399/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 130-1/399/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 130/399/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-28 13:14:12
Uchwała Nr 129/398/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-28 13:10:59
Uchwała Nr 128/397/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-07-28 13:03:54
Uchwała Nr 127/396/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2020-07-28 12:46:50
Uchwała Nr 126/395/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Rafałowi Modrzejewskiemu do występowania do odpowiednich instytucji i organów celem uzyskania materiałów niezbędnych do wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” i prognozy oddziaływania na środowisko w/w dokumentu. 2020-07-28 12:42:51
Uchwała Nr 125/394/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”, w ramach programu ERASMUS+. 2020-07-28 12:37:17
Uchwała Nr 124/393/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXIII/209/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-07-23 14:50:50
Uchwała Nr 123/392/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Planu Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2030. 2020-07-16 15:14:26
Uchwała Nr 122/391/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-16 14:49:22
Uchwała Nr 121/390/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury składania wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID – 19”, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, podpisania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-07-16 14:23:39
Uchwała Nr 120/389/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 120-1/389/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 120/389/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-07-14 08:32:33
Uchwała Nr 119/388/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. 2020-07-14 08:25:28
Uchwała Nr 118/387/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Monice Mech Kierownikowi Referatu Drogowego w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-07-14 08:20:16
Uchwała Nr 117/386/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Łukaszowi Mędrysa Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-07-14 08:13:45

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe