Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IV/34/2018 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadań własnych Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-12-31 08:27:27
Uchwała Nr IV/33/2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 2018-12-31 08:27:19
Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr WN.II.4131.1.39.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4). 2018-12-31 08:26:53
Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-12-31 08:25:45
Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. 2018-12-31 08:25:38
Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019. 2018-12-27 12:28:51
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zmiany składów osobowych niektórych komisji stałych Rady Powiatu w Oświęcimiu. 2018-12-27 12:28:42
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w gminie Zator. 2018-12-27 12:28:30
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 2018-12-27 12:28:23
Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/398/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2018-12-27 12:28:14
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-12-27 11:57:59
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 2018-12-27 11:55:20
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-12-27 11:54:45
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-12-27 11:54:30
Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za rok 2018 i 2019. 2018-12-12 10:07:30
Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2018-12-12 10:07:23
Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2018-12-12 10:07:16
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu. 2018-12-12 10:07:09
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji. 2018-12-12 10:07:03
Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2018-12-12 10:06:57

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe