Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 1/695/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 1 grudnia 2017 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2018-01-11 14:15:03
Uchwała Nr 2/696/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2018-01-12 12:02:17
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ I 2018-01-18 11:36:26
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ II 2018-01-18 11:39:29
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ III 2018-01-18 11:41:40
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ IV 2018-01-18 11:45:13
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ V 2018-01-18 11:55:41
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ VI 2018-01-18 11:57:12
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ VII 2018-01-18 12:00:23
Uchwała Nr 3/697/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. - CZĘŚĆ VIII 2018-01-18 12:02:35
Uchwała Nr 4/698/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018. 2018-01-18 12:06:50
Uchwała Nr 5/699/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury podpisania, złożenia i realizacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Erasmus+ na lata 2018 – 2020 w zakresie Mobilności edukacyjnej oraz Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 2018-01-18 12:14:21
Uchwała Nr 6/700/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 1 grudnia 2017 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2018-01-18 12:16:47
Uchwała Nr 7/701/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2018-01-18 12:19:12
Uchwała Nr 8/702/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2018-01-18 12:20:59
Uchwała Nr 9/703/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2018-01-18 12:23:05
Uchwała Nr 10/704/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr XL/383/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-01-18 12:26:53
Uchwała Nr 11/705/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-01-25 11:16:58
Uchwała Nr 12/706/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 12-1/706/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 12/706/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-01-25 11:20:37
Uchwała Nr 13/707/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Fundacji Miasto Pracownia w Oświęcimiu. 2018-01-25 12:20:36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe