Dokumenty: 95

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr LIII/476/2018 w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś”. 2018-11-20 08:54:28
Uchwała Nr LIII/475/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/451/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-11-20 08:54:20
Uchwała Nr LIII/474/2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 2018-11-20 08:54:12
Uchwała Nr LIII/473/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-11-20 08:54:03
Uchwała Nr LIII/472/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-11-20 08:53:27
Uchwała Nr LII/471/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LI/461/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu. 2018-10-24 10:52:01
Uchwała Nr LII/470/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr L/446/2018 Rady Powiatu z dnia 7 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2018-10-24 10:48:54
Uchwała Nr LII/469/2018 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-24 10:46:49
Uchwała Nr LII/468/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-24 10:31:46
Uchwała Nr LII/467/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-24 10:30:08
Uchwała Nr LII/466/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2018-10-24 10:28:26
Uchwała Nr LII/465/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-24 10:26:39
Uchwała Nr LII/464/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-24 10:24:55
Uchwała Nr LII/463/2018 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. 2018-10-24 10:22:04
Uchwała Nr LI/462/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2018-10-03 12:39:32
Uchwała Nr LI/461/2018 w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu. 2018-10-03 12:39:20
Uchwała Nr LI/460/2018 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach. 2018-10-03 12:39:12
Uchwała Nr LI/459/2018 w sprawie powierzenia Gminie Zator wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-10-03 12:39:05
Uchwała Nr LI/458/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/403/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2018-10-03 12:38:58
Uchwała Nr LI/457/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski. 2018-10-03 12:38:52

1 2 3 4 5

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe