Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 157/583/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 13:52:49
Uchwała Nr 156/582/2017 z dnia 28 lipca 2017r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 13:52:18
Uchwała Nr 155/581/2017 z dnia 28 lipca 2017r., w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2017-08-10 13:51:48
Uchwała Nr 154/580/2017 z dnia 28 lipca 2017r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-10 13:51:17
Uchwała Nr 153/579/2017 z dnia 28.07.2017 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2017-08-10 13:50:29
Uchwała Nr 152/578/2017 z dnia 21 lipca 2017r., w/s zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 13:49:46
Uchwała Nr 151/577/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., w/s zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 13:35:00
Uchwała Nr 150/576/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., w/s zmiany Uchwały Nr 5/431/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017. 2017-08-10 12:36:18
Uchwała Nr 149/575/2017 z dnia 21 lipca 2017r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągniecia zysku. 2017-08-10 12:19:37
Uchwała Nr 148/574/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., w/s zatwierdzenia diagnozy sporządzonej dla PZ Nr 1 w Oświęcimiu w związku z wymogami konkursu ogłoszonego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 2017-08-10 12:09:48
Uchwała Nr 147/573/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-20 09:29:39
Uchwała Nr 146-1/572/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 146/572/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-20 09:27:18
Uchwała Nr 146/572/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-20 09:24:23
Uchwała Nr 145/571/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zaliczenia do kategorii drogi łączącej drogę gminną nr 510475K - ul. Sosnową w Podolszu (od skrzyżowania z ul. Widok) z drogą krajową nr 44 - Al. 1 Maja w Zatorze. 2017-07-14 10:46:49
Uchwała Nr 144/570/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej planowanego odcinka (79,69 mb) drogi, która będzie włączała się do sieci dróg gminnych na skrzyżowaniu ul. Juliusza Słowackiego z ul. Adama Mickiewicza w Zatorze. 2017-07-14 10:42:29
Uchwała Nr 143/569/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-14 10:32:19
Uchwała Nr 142/568/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2017-07-14 10:29:42
Uchwała Nr 141/567/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2017-07-14 10:27:17
Uchwała Nr 140/566/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach. 2017-07-14 10:25:17
Uchwała Nr 139/565/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. 2017-07-14 10:23:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe