Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 175-1/601/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 175/601/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:55:04
Uchwała Nr 175/601/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:52:00
Uchwała Nr 174/600/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:49:41
Uchwała Nr 173/599/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Nr 5/431/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017. 2017-09-05 14:47:55
Uchwała Nr 172-1/598/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 172/598/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:44:44
Uchwała Nr 172/598/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:41:44
Uchwała Nr 171/597/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXIII/326/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-09-05 14:39:57
Uchwała Nr 170/596/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad przyznawania, przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla samorządowej instytucji kultury. 2017-09-05 14:35:03
Uchwała Nr 169/595/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 21 lipca 2017 r., w dziedzinie: wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - szkolenie oraz udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej. 2017-08-23 09:50:35
Uchwała Nr 168/594/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie przekazania nieodpłatnie wyposażenia pracowni architektury krajobrazu z Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu do Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. 2017-08-23 09:46:01
Uchwała Nr 167/593/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Chełmek mienia ruchomego z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. 2017-08-23 09:42:22
Uchwała Nr 166/592/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – za I półrocze 2017 r, wg stanu na 30.06.2017 r. 2017-08-11 08:30:59
Uchwała Nr 165/591/2017 z dnia 8 sirpnia 2017 r., w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 178/194/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia ewidencji budżetu w układzie zadaniowym. 2017-08-10 14:42:55
Uchwała Nr 164/590/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach zlecenia realizacji zadań publicznych związanych z realizacją projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 2017-08-10 14:38:58
Uchwała Nr 163/589/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2017-08-10 14:33:31
Uchwała Nr 162/588/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 14:27:40
Uchwała Nr 161/587/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-08-10 14:23:25
Uchwała Nr 160/586/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/569/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-10 14:12:29
Uchwała Nr 159/585/2017 z dnia 28 lipca 2017r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Hankus- Godzisz- Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kętach do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury realizacji wniosku o dofinansowanie. 2017-08-10 13:58:19
Uchwała Nr 158/584/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-08-10 13:55:12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe