Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 103/529/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-06-06 14:54:48
Uchwała Nr 102/528/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-06-06 14:44:30
Uchwała Nr 101/527/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodników Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia” Oświęcim. 2017-06-02 10:19:10
Uchwała Nr 100/526/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Stochowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu do podpisania oraz realizacji przedmiotu umów o przyznaniu dofinansowania w tamach projektu „Lokalny Animator Sportu”. 2017-06-02 10:17:27
Uchwała Nr 99/525/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zrzeczenia się całości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na realizacje inwestycji drogowej pn. „Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”. 2017-06-02 10:15:58
Uchwała Nr 98/524/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bryg – Dyrektorowi Domu Dziecka w Oświęcimiu do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury realizacji projektu pn. „ Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – złożonego w konkursie o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-IŻ.00-12-032/11 Oś Priorytetowa Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 2017-06-02 10:13:57
Uchwałę Nr 97/523/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu do składania oświadczeń woli związanych z użytkowaniem mieszkań chronionych. 2017-05-25 09:24:18
Uchwała Nr 96/522/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Mojżesz- Wlazły - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczna, w związku z przyznana dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 2017-05-25 09:21:59
Uchwała Nr 95/521/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Annie Kasprzyk-Hałat - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczna, w związku z przyznana dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 2017-05-25 09:19:05
Uchwała Nr 94/520/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Agacie Lebicy - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczna, w związku z przyznana dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 2017-05-25 09:15:53
Uchwała Nr 93/519/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Bąk - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczna, w związku z przyznana dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 2017-05-25 09:13:12
Uchwała Nr 92/518/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 4476S ul. Szkolnej w Bujakowie kategorii drogi powiatowej z równoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej. 2017-05-24 14:12:03
Uchwała Nr 91/517/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia kładki pieszo-jezdnej na rzece Sole położonej na terenie Gminy Porąbka do kategorii drogi powiatowej. 2017-05-24 14:09:07
Uchwała Nr 90/516/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a. 2017-05-24 14:06:41
Uchwała Nr 89/515/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Kościelna 6. 2017-05-24 14:03:32
Uchwała Nr 88/514/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27a. 2017-05-24 14:00:36
Uchwała Nr 87/513/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 39. 2017-05-24 13:57:30
Uchwała Nr 86/512/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-05-24 13:52:47
Uchwała Nr 85/511/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-23 14:33:54
Uchwała Nr 84-1/510/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 84/510/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-23 14:31:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe