Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 1/427/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Fijałkowskiej – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IŻ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” o sygnaturze WND-POWR.04.02.00-00-0006/16, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2017-01-20 12:12:27
Uchwała Nr 2/428/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Fijałkowskiej – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu nr 2016-3-PL01-KA105-035481, tytuł: „Creative drama and my life”, w ramach konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach sektora Młodzież akcji kluczowej: mobilność edukacyjna i typie akcji: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2017-01-20 12:17:00
Uchwała Nr 3/429/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2017-01-20 12:20:06
Uchwała Nr 4/430/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 - cześć I 2017-01-20 12:24:58
Uchwała Nr 4/430/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 - część II. 2017-01-20 12:27:00
Uchwała Nr 5/431/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017. 2017-01-20 12:29:36
Uchwała Nr 6/432/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/23 i działki nr 2007/19 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony. 2017-01-20 12:31:52
Uchwała Nr 7/433/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r., w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodu marki Volkswagen Transporter ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu do Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. 2017-01-20 12:33:38
Uchwała Nr 8/434/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na projekty z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2017-01-20 12:35:43
Uchwała Nr 9/435/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na projekty z dziedziny upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 2017-01-20 12:37:53
Uchwała Nr 10/436/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 2017-01-30 11:08:04
Uchwała Nr 11/437/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 - 2020. 2017-01-30 11:10:49
Uchwała Nr 12/438/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-01-31 13:58:31
Uchwała Nr 13/439/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-01-31 14:00:47
Uchwała Nr 13-1/439/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 13/439/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-01-31 14:03:57
Uchwała Nr 14/440/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-02-08 11:48:04
Uchwała Nr 15/441/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pod nazwą "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych". 2017-02-08 11:52:33
Uchwała Nr 16/442/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:20:17
Uchwała Nr 16-1/442/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 16/442/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:23:23
Uchwała Nr 17/443/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:25:35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe