Dokumenty: 83

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLV/492/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. 2014-11-04 11:12:27
Uchwała Nr XLV/491/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/431/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2014-11-04 11:12:17
Uchwała Nr XLV/490/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/114/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia”. 2014-11-04 11:12:07
Uchwała Nr XLV/489/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczeń Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4. 2014-11-04 11:11:58
Uchwała Nr XLV/488/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2014-11-04 11:11:48
Uchwała Nr XLV/487/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-11-04 11:11:02
Uchwała Nr XLV/486/2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. 2014-11-04 11:09:56
Uchwała Nr XLIV/485/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegająca na: a/ rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b/ remoncie odcinka ul. A. Mickiewicza (w przyszłości ul. L. Palimąki) w km 0+015 do 0+060”. 2014-10-06 15:15:03
Uchwała Nr XLIV/484/2014 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2014-10-06 15:03:02
Uchwała Nr XLIV/483/2014 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu. 2014-10-06 15:00:06
Uchwała Nr XLIV/482/2014 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2014-10-06 14:56:16
Uchwała Nr XLIV/481/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/433/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju zadańpowiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2014 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2014-10-06 14:52:31
Uchwała Nr XLIV/480/2014 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w miejscowości Osiek w Gminie Osiek w km od 3+690 do km 4+580”. 2014-10-06 14:48:36
Uchwała Nr XLIV/479/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75 mb”. 2014-10-06 14:41:02
Uchwała Nr XLIV/478/2014 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2014-10-06 14:38:08
Uchwała Nr XLIV/477/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącymjest Powiat Oświęcimski. 2014-10-06 14:33:22
Uchwała Nr XLIV/476/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-10-06 14:29:32
Uchwała Nr XLIV/475/2014 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim. 2014-10-06 14:25:25
Uchwała Nr XLIV/474/2014 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2014-10-06 14:22:21
Uchwała Nr XLIV/473/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2014-10-06 14:18:58

1 2 3 4 5

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe