DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2011-12-08 drukuj

Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 323837 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2012 roku. Zamówione podzielone jest na 10 części: 1.Różne produkty spożywcze (dostawa 1 raz w tygodniu), 2. Mięso wołowe i wieprzowina (dostawa 2 razy w tygodniu), 3. Drób i podroby (dostawa 2 razy w tygodniu), 4. Produkty wędliniarskie (dostawa 2 razy w tygodniu), 5. Ryby przetworzone i konserwowane (dostawa wg potrzeb), 6. Warzywa i owoce mrożone (dostawa wg potrzeb), 7. Produkty mleczarskie (dostawa codzienna), 8. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (dostawa codzienna), 9. Jaja (dostawa 1 raz w tygodniu), 10. Warzywa i owoce (dostawa 3 razy w tygodniu). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie zamawianego asortymentu i ilości zawiera SIWZ. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną ilość wyżej wymienionych części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.11.40.00-0, 15.13.11.20-2, 15.20.00.00-0, 15.33.11.70-9, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 •  
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w całości siłami własnymi. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć stosowny dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, należy złożyć - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2 (Dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe