Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce

Mariusz Sajak 2011-04-12 drukuj

Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce
Numer ogłoszenia w BZP: 73918 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w części warzywa i owoce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (dostawa 3 razy w tygodniu)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
         - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
   
      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
   
      III.3.3) Potencjał techniczny

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
   
      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
   
      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
          - Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
    *
      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
          - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że zamówienie zostanie wykonane w całości siłami własnymi.

2. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum - pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ul. Księżnej Ogińskiej 2 32-661 Bobrek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

21.04.2011 godzina 10:00,

miejsce: W sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, 32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2 (dziennik podawczy).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe