SZP.272.26.2013 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących I etap zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe