DPS Bobrek: Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2013-03-19 drukuj

 

 Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 108104 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku , ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, woj. małopolskie, tel. 0-33 8464404, faks 0-33 8461349.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Dostawa 2 razy w tygodniu. Szczegółowy opis zamówienia wg ilości i zamawianego asortymentu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9, 15.11.30.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 PzpIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych odpowiednio w art. 22. ust 1 pkt 1-4 Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku przy ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek w sekretariacie (dziennik podawczy)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe