Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2021r.

                                                                             Uchwała Nr 197/466/2020
                                                                          Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
                                                                          z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty
niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie
powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1) pkt 7), pkt 8) i pkt 22) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 4, ust. 1 pkt 1b) ,
art. 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodopłatnym poradnictwie obywatleskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2021 r.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Konkurs zostanie ogłoszony z dniem 22.10.2020 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                 Starosta Oświęcimski
                                                                                                                                      Marcin Niedziela

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe