Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Anna Wutke 2020-09-28 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 30, art. 33-36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

w dniu 24 września 2020 r., zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjowanego wnioskiem z dnia 07.04.2020 r. (data uzupełnienia braków formalnych określonych w wezwaniu z dnia 25.03.2020 r.) firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 40/20 z dnia 22.01.2020 r., znak: WAB.6740.1.714.2019.BS, orzekającej o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na rzecz Synthos Dwory 7 Sp. z o.o, sp.j., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim dla inwestycji obejmującej: przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego oraz magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy, budowę budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi, budowę fundamentów pod urządzenia technologiczne, budowę wiaty, budowę dwóch zbiorników izobutanu oraz zbiornika CO2w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa trzeciej linii do produkcji XPS”; adres zamierzenia budowlanego: Oświęcim, ul. Chemików 1; działki nr 1773/36, 1773/95; jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim-miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, Monowice oraz działka nr 4126/11; jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim-miasto, obręb ewidencyjny nr 0002, Dwory I; w zakresie wykonania fundamentu pod zbiornik azotu oraz fundamentów estakady; adres zamierzenia budowlanego: Oświęcim,
ul. Chemików 1; działki nr 1773/36, 1773/95; jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim-miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, Monowice oraz działka nr 4126/11; jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim-miasto, obręb ewidencyjny nr 0002, Dwory I.
Projektowana inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie Gminy Miasto Oświęcim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:
-    1773/36, 1773/95, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice;
-    4126/11, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I.

W związku z powyższym informuje się o:
-    ponownej ocenie oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
-    możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do Starosty Oświęcimskiego działającego jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji; w tym możliwości wglądu do akt sprawy, składania uwag
i wniosków.
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Z dokumentacją sprawy zgodnie z art. 10 Kpa można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 33 844 97 25. Zaleca się kontakt ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu przede wszystkim
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, ePUAP: /sposwiecim/SkrytkaESP, adres e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w terminie
30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:
-    na stronach internetowych BIP Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim;
-    w prasie lokalnej „Gazeta Krakowska”;
-    w siedzibie Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim (gminy właściwej ze względu
na lokalizację inwestycji)

Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.


WAB.6740.1.156.2020.BS

Zmiany dokumentu

  • 2020-09-28 08:23:07
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe