DPS Bobrek: Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego "A" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2020-10-19 drukuj
Ogłoszenie nr 540196144-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.
Bobrek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588532-N-2020
Data: 25/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Krajowy numer identyfikacyjny 79260400000000, ul. ul. Księżnej Ogińskiej  2, 32-661  Bobrek, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 464 404, e-mail sekretariat@dpsbobrek.pl, faks 338 461 349.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 8:00

 

Ogłoszenie nr 588532-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku: Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego 'A' w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w ramach zadania „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku 'A' DPS w Bobrku - etap I i II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, krajowy numer identyfikacyjny 79260400000000, ul. ul. Księżnej Ogińskiej  2   , 32-661  Bobrek, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 464 404, e-mail sekretariat@dpsbobrek.pl, faks 338 461 349.
Adres strony internetowej (URL):  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/kategoria2/3

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku mieszkalno-administracyjnego 'A' w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w ramach zadania „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku 'A' DPS w Bobrku - etap I i II”
Numer referencyjny:  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie polegające na przebudowie budynku mieszkalno-administracyjnego 'A' w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (wolnostojącego, nie podpiwniczonego, trzykondygnacyjnego, wybudowanego w technologii tradycyjnej z poddaszem nieużytkowym) obejmuje roboty polegające w szczególności na: wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz naprawie odwodnienia rur spustowych, wykonaniu napraw pęknięć i rys w ścianach nośnych, wykonaniu podtynkowych ściągów stalowych poprzecznych i podłużnych, naprawie kominów, malowaniu dachu oraz wymianie rynien i rur spustowych, prac wynikających z programu konserwatorskiego, uszczelnieniu pokrycia dachu wraz z renowacją i zabezpieczeniem konstrukcji więźby dachowej, myciu ciśnieniowym elewacji.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  
Waluta:
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: roboty budowlane dotyczące zwiększenia lub zmiany zakresu prowadzonych prac; roboty budowlane związane ze zmianą lub/i zwiększeniem zakresu robót budowlanych dotyczących m.in. zmian wynikających z decyzji organów zewnętrznych, np. Konserwatora zabytków itp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:      lub dniach:  
lub
data rozpoczęcia:     lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - wykonanie robót budowlanych - od dnia podpisania umowy do 30 października 2021 r. Wymagany termin uzyskania wymaganych prawem pozwoleń – 30 listopada 2021 r. Pożądany termin rozpoczęcia prac (mając na uwadze rozstrzygnięcie przetargu) – październik 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są: 1) posiadać sytuację ekonomiczną lub finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, wyrażającą się dysponowaniem środkami lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych), 2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy,
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są wykazać posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali następujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: 1) wykonali co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego do właściwego rejestru obiektów zabytkowych/ewidencji zabytków (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.] lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku), o wartości co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 2) wykonali co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto i powierzchni użytkowej minimum 1000m2, które zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu Wykonawca winien również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu wykaz musi być złożony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a dla spełnienia warunku wystarczy udowodnienie posiadania wiedzy i doświadczenia przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy Wykonawca, b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz); zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, c) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.); w związku z powyższym, w odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w lit. a, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Zamawiający odszuka Wykonawcę (przedsiębiorcę) w bezpłatnej i ogólnodostępnej bazie danych, tj. Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonych w systemie informatycznym, wykorzystując w tym celu wyszukiwarkę dostępną na właściwych stronach internetowych (KRS: https://ems.ms.govm.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?tt:lbtt, CEIDG: https://prod.ceidg.govm.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w Rozdziale VII siwz, wg zał. nr 4 do siwz, b) wykaz osób - zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w Rozdziale VII siwz, wg. zał. nr 5 do siwz, c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w Rozdziale VII siwz, d) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w Rozdziale VII siwz,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium może być wnoszone: 1) przelewem – wpłacane na rachunek Domu Pomocy Społecznej w Bobrku prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 24 8110 1023 2003 0312 0203 0016 z dopiskiem „Wadium – DPS.252.2.2.2020” i nazwą Wykonawcy - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku, 2) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 229 z późn. zm.) – składane w oryginale w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Dom Pomocy Społecznej w Bobrku (32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2), 2) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent zmiany podatku VAT, b) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:  zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o długość okresu zatrzymania robót,  wystąpienie siły wyższej jak również warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót, trwających dłużej niż 3 następujące po sobie dni robocze. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; zmiana terminu realizacji możliwa jest w tym wypadku wyłącznie o okres trwania przerwania robót przez Zamawiającego,  wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń; przykładowo: prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia, zaistniała konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, z powodu czynności urzędowych lub działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego; zmiana terminu realizacji możliwa jest w tym wypadku wyłącznie o okres trwania przerwania robót przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy; zmiana terminu realizacji możliwa jest w tym wypadku wyłącznie o okres trwania przerwania robót przez Zamawiającego, c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, d) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego (nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w siwz wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert), e) wystąpienia innych zdarzeń nadzwyczajnych:  nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,  wystąpiły w trakcie trwania robót niezinwentaryzowane obiekty budowlane (np. bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), archeologiczne oraz infrastruktura techniczna, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych lub odmienne niż w dokumentacji projektowej warunki geologiczne i wodne,  wystąpiła konieczność wykonania projektów zamiennych oraz/lub konieczność wykonania robót zamiennych, zaistniały okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót z przyczyn organizacyjnych i technicznych oraz wystąpiły kolizje z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, f) zmiany personalnej na stanowisku Kierownika budowy, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, g) konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych zgodnie z wzorem umowy, h) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, i) gdy Zamawiający przejmuje zobowiązania Wykonawcy względem jego Podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości Wykonawcy, j) gdy zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, k) zmiany przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 2. Wykonawca w przypadku uzyskania zmienionych pozwoleń administracyjnych, w tym konserwatorskich, zobowiązany będzie do wykonania zmienionych robót budowlanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe