Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o rozprawy administracyjnej w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Anna Wutke 2020-08-14 drukuj

WAB.6740.1.211.2015                                                                                                                    Oświęcim, 14 sierpnia 2020 r.


OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w zw. z art. 91 § 3 i 92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI


zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku postępowania administracyjnego  zainicjowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r:. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.
Rozprawa administracyjna, otwarta dla społeczeństwa, odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godzinie 1600 w  małej hali sportowej budynku Powiatowego Zespołu Szkół  Nr 2 Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  przy ul. Bema  8 w Oświęcimiu.  

Ze względu na ogłoszony na terenie RP stan epidemii w związku z zakażeniami wirusami SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. Dz. U. 2020.491) oraz  obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. 2020.1356)  rozprawa administracyjna przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego to jest w szczególności z:  zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa, pomiarem temperatury przed wejściem na halę, obowiązkową dezynfekcją rąk oraz z zachowaniem dystansu społecznego, który ogranicza maksymalną ilość osób uczestniczących w rozprawie do 100. 

Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne organizacje społeczne a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, albo do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów dla jego poparcia do Starosty Oświęcimskiego.

Uwagi i wnioski złożone podczas wyżej wymienionej rozprawy będą rozpatrzone jako uwagi i wnioski złożone w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w przeprowadzanej  ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Rozprawa nie rozstrzygnie realizacji inwestycji, jest elementem (dowodem) postępowania administracyjnego w ww. sprawie i służy zapewnieniu udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa z organem administracji publicznej i inwestorem oraz wyjaśnienia wątpliwości związanych z oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Z aktami sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zmiany dokumentu

  • 2020-08-14 07:33:35
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe