Zapytanie ofertowe 14/WEZ/CKZ/2020 na wykonanie usługi transportowej w ramach wizyt zawodoznawczych dla uczniów biorących udział w projekcie: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”

ZAPYTANIE OFERTOWE - NR 14/WEZ/CKZ/2020

 W związku z realizacją projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno- usługowej Powiatu Oświęcimskiego” nr umowy Nr RPMP.10.02-12 - 0257/16-00 z dnia 21 marca 2018 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

 Powiat Oświęcimski na podstawie art. 4 pkt.8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019, poz. 1843) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 zaprasza do złożenia oferty:  na  wykonanie usługi transportowej  

dla uczniów biorących udział w projekcie: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  w podziale na 3 części.

w terminie w okresie od 15.09.2020 r. do 31.01.2021r. 

Szczegółowy opis zamawianej usługi zawiera załącznik nr 1.

 Oferty należy składać:

 a)     drogą mailową, na adres e-mail: edukacja@powiat.oswiecim.pl. Skan podpisanych dokumentów należy opatrzyć tematem: Zapytanie ofertowe nr 14/WEZ/CKZ/2020 cześć ..... lub 

b)     osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego – Starostwo powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego - dziennik podawczy, parter), w kopercie, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 14/WEZ/CKZ/2020 cześć ...., oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

w terminie do   14 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Przyjmowanie ofert w dniach pracy urzędu (poniedziałek, środa- czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30,wtorek w godzinach 7.30 do 17.00, piątek w godzinach od 7.30  do 14.00).

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury są: Magdalena Kasperczyk i Agnieszka Wiatr. Kontakt telefoniczny (tel. 33 844 97 04) i e-mail: edukacja@powiat.oswiecim.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

 


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe