Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Iwona Siuta 2020-07-24 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 30, art. 33-36, art. 88 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

w dniu 25 lipca 2020 r., zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzanej w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę zainicjonowanego wnioskiem z dnia 21.05.2015 r. firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego/przedsięwzięcia pn.: budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”.

Projektowana inwestycja będzie realizowana w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, na terenie Gminy Miasto Oświęcim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

  • 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice;
  • 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I.

W związku z powyższym informuje się o:

  • ponownej ocenie oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
  • możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do Starosty Oświęcimskiego działającego jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji; w tym możliwości wglądu do akt sprawy, składania uwagi wniosków.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Starosta Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Z dokumentacją sprawy zgodnie z art. 10 Kpa można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, pok. 125 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 33 844 97 25. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w funkcjonowaniu urzędów publicznych przepisem § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieuzgodnienie wskazanego terminu może mieć wpływ na możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Zaleca się kontakt ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, ePUAP: /sposwiecim/SkrytkaESP, adres e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:

  • na stronach internetowych BIP Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim i pozostałych gmin Powiatu Oświęcimskiego; 
  • w prasie lokalnej „Gazeta Krakowska”;
  • w siedzibie Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Miasta Oświęcim (gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji), w urzędach pozostałych gmin Powiatu Oświęcimskiego – tablica ogłoszeń.

Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

WAB.6740.1.211.2015

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe