Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 13/WEZ/CKZ/2020 na zakup mebli szkolnych

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

 w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej  Powiatu Oświęcimskiego” 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)

 

 I.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych (krzeseł, ławek, biurka oraz szafy) wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego, dla potrzeb placówki biorącej udział w projekcie.

 II.      WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   14 dni od podpisania umowy.

 III.     TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      Ma być złożona w formie pisemnej (papierowej lub w formie skanu),

b)     Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej obejmuje całe zamówienie.

2.  Propozycja cenowa (ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:

a)      Formularz propozycji wg załączonego wzoru – załącznik Nr 1,

b)     Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny odpis 
z właściwego rejestru sądowego wystawione/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)      Zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 2.

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 w terminie do dnia 23 lipca 2020r. r. do godz. 15:30:  

a)      na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/WEZ/CKZ/2020” lub

b)     na adres mailowy: edukacja@powiat.oswiecim.pl

w temacie wiadomości proszę wpisać nr zapytania ofertowego: 13/WEZ/CKZ/2020.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 IV.  OCENA OFERT

Cena brutto obejmująca całość zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert – Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  Magdalena Kasperczyk, Agnieszka Wiatr  

33/844-97-04, edukacja@powiat.oswiecim.pl

Wyniki postępowania w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe