Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.162m.2020.DM, RKW-2020-4681

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.162m.2020.DM, RKW-2020-4681, o wszczęciu na wniosek Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, z dnia 23.03.2020 r., skorygowanego pismem z dnia 23.06.2020 r., postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie dawnego KL Auschwitz II-Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzanie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych”.

Zakres wniosku obejmuje:

– likwidację urządzeń wodnych – przepustu P57 na rowie R3 oraz przepust P50 na rowie R4 na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

– wykonanie urządzeń wodnych – dwóch przepustów (na rowie R3 i R4) o dł. ok. 70 m pod Pomnikiem na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

– przebudowę urządzenia wodnego – przepustu P113 na rowie R1,

– lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. przebudowę przepustu P113 na rowie R1,

– korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie istniejącymi wylotami z rowów R1, R2, R3 oraz R4 do wód powierzchniowych cieku Pławianka, wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu dawnego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau.

Skan zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe