Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej nr 12/WEZ/CKZ/2020 na zakup aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno- usługowej Powiatu Oświęcimskiego” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)

I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego, z przeznaczeniem dla placówki oświatowej biorącej udział w projekcie.

 II.   WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   14 dni od podpisania umowy.

 III.  TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      Ma być złożona w formie pisemnej (papierowej lub w formie skanu),

b)     Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

2.  Propozycja cenowa (ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:

a)      Formularz propozycji wg załączonego wzoru – załącznik Nr 1 ,

b)     Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny odpis
z właściwego rejestru sądowego wystawione/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)      Zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 2

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 w terminie do dnia 22 lipca 2020r. r. do godz. 15:30:  

a)      na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/WEZ/CKZ/2020” lub

b)     na adres mailowy: edukacja@powiat.oswiecim.pl

w temacie wiadomości proszę wpisać nr zapytania ofertowego: 12/WEZ/CKZ/2020.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

IV.     OCENA OFERT

Cena brutto obejmująca całość zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert – Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Magdalena Kasperczyk, Agnieszka Wiatr 33/844-97-04, edukacja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz oferty Załącznik Nr 1
  2. Wzór umowy na zakup i dostawę sprzętu: Załącznik Nr 2

WYNIKI POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe