Michałek Kamil

W dniu 25.05.2020r. Pan Michałek Kamil  złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem jednostanowiskowym, wewnetrznymi instalacjami: wod.kan, c.o., wentylacji mechanicznej i zewnętrznym odcinkiem wewnetrznej inst. kanalizacji od budynku do zbiornika bezodpływowego na nieczystosci ciekłe oraz utwardzeniem terenu pod dojscia i dojazd.  Adres zamierzenia budowlanego: działka  nr 164/86 we Włosienicy przy ul. Lazurowej; jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim-obszar wiejski; Obręb 0013, Włosienica

W dniu 19 sierpnia  2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia z dnia 25.05.2020 r. (data prezentaty w tutejszym organie), uzupełnionego w dniu 31.07.2020 r. zgodnie
z postanowieniem z dnia 08.06.2020 r., znak: WAB.6743.1.35.2020 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem jednostanowiskowym, wewnętrznymi instalacjami: i zewnętrznymi (w tym odcinkiem wewnętrznej instalacji kanalizacji od budynku do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe) oraz utwardzeniem terenu pod dojścia i dojazd”; lokalizacja inwestycji: 32-642 Włosienica, ul. Lazurowa, dz. nr 164/86; jednostka ewidencyjna: 121306_2Oświęcim-obszar wiejski, obręb 0013, Włosienica


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe