Informacje o wydziale

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj
 

Naczelnik: Aneta Staroń, tel. 338449730

pracownicy:
inspektor Joanna Górny
inspektor Marta Kubisty
podinspektor Krystiana Kulczyk
podinspektor Izabela Wrona
inspektor Barbara Pokrzyk
inspektor Aleksandra Prusak-Jarnot
inspektor Barbara Setkiewicz
inspektor Iwona Siuta
podinspektor Agnieszka Szałaśna
inspektor Anna Wutke-Knieć
podinspektor Aleksanda Zamarlik

telefon: 33 8449725
fax: 338449725
e-mail: sab@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.
 2. Kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 3. Dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych aktów w sprawach określonych przepisami prawa budowlanego i innymi.
 5. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami na budowę obiektów budowlanych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
 7. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposoby użytkowania obiektu.
 9. Nakładanie obowiązku wyznaczania geodezyjnego obiektów w terenie oraz ich geodezyjnej inwentaryzacji w terenie.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących m.in. zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, rozbiórki obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania.
 11. Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem upoważnienia do udzielenia odstępstwa
  od przepisów techniczno – budowlanych.
 12. Wydawanie dzienników budowy.
 13. Prowadzenie rejestrów oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane.
 14. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
 15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową.
 16. Wydawanie aktów administracyjnych i wykonywanie czynności należących do właściwości organów administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.
 17. Realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących szczególnych zasad realizacji     inwestycji drogowych, w szczególności:
  -przygotowywanie w porozumieniu z SGG i WOŚ zezwoleń na realizacje inwestycji,
  -przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe