Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.96.2020.TL/RKW-2020-2504

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.96.2020.TL/RKW-2020-2504, o wszczęciu na wniosek Gminy Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, postępowania administracyjnego w sprawie:

-    stwierdzenia wygaśnięcia w całości pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 03.12.2019 r., znak: GL.ZUZ.2.421.807.2019.TL/12082 Gminie Brzeszcze,

-    udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 – ulicy Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach, poprzez wykonanie w skarpie rowu wlotu kanalizacji deszczowej, stanowiącego przelew umożliwiający przejęcie nadmiaru wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z projektowanego cmentarza komunalnego,

-    udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – rowu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1092/1 obręb Brzeszcze w Brzeszczach,

-    udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – rowu, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia cmentarza komunalnego w Brzeszczach.

Skan zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe