Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 07.04.2020 r. znak:WOŚ.6233.12.2019 o wydanej decyzji.

Dorota Ogiegło 2020-04-14 drukuj
OBWIESZCZENIE

 

 

WOŚ. 6233.12.2019                                                                Oświęcim, dnia 07.04.2020 r.

 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 

Starosta Oświęcimski

zawiadamia

 o wydanej decyzji z dnia 07.04.2020 r. znak: WOŚ.6233.12.2019

na przetwarzanie odpadów dla:

 Jarosław Nycz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSPLAST”

ul. Kleparz 6, 32-650 Kęty

 NIP 5491213416

miejsce działalności przy ul. Przemysłowa 13 w Chełmku.

 

 Z treścią wydanej decyzji i dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, 

ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, w holu głównym, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa i czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym dnia i godziny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe