Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2020-03-25 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Unii Europejskiej z ul. Fabryczną w km od 0+000.00 do 0+117.25 wraz z budową  skrzyżowania  drogi gminnej z ul. Unii Europejskiej oraz rozbudową skrzyżowania  z ul. Fabryczną (droga krajowa DK44) na skrzyżowanie typu rondo w km DK44 od 59+ 772 do 59+894; budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej i oświetlenia ulicznego w Oświęcimiu, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny Nr 0005 Monowice” na wniosek z dnia 21.02.2020 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Panów Macieja Antoniewicza i Jarosława Krzyżek przedstawicieli firmy ViaProjekt Sp. z o.o. sp. komandytowa      z siedzibą w Krakowie, Plac Lasoty 7, (upoważnienie nr IM.031.4.2019.WG z dnia 18.12.2019 r.) – działających w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Oświęcim, na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem  numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna : 121301_1.0005 Oświęcim - miasto, obręb Monowice:    1773/68, 1773/59 (1773/141, 1773/142), 1773/125 (1773/143, 1773/144), 1777, 713/6, 705/2, 681/2,  717/1 (717/7)

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem  numer działki przed podziałem) 
jednostka ewidencyjna: 121301_1.0005 Oświęcim - miasto, obręb Monowice:    717/1 (717/8)

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych na części niżej wymienionej działki:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem  numer działki przed podziałem)
jednostka ewidencyjna 121301_1.0005 Oświęcim - miasto, obręb Monowice:717/1 (717/8)

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 131 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

WAB. 6747.3.2020

Zmiany dokumentu

  • 2020-03-25 08:41:55
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe