Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2020-03-11 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach w km 0+633,50 – 0+855,00”, na wniosek z dnia 21 stycznia 2020 r., (uzupełnionego w dniu 6 marca 2020 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 4 lutego 2020 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Krzyżowskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, 34-331 Świnna ul. Jesienna 4, (upoważnienie nr WI.7011.12.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) – działającego w imieniu Burmistrza Brzeszcz z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Jawiszowice, w gminie Brzeszcze, powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),jednostka ewidencyjna 121302_5 Brzeszcze – obszar wiejski, obręb Nr 0001, Jawiszowice:661/34 (661/95), 734/13 (734/15), 661/20 (661/92), 661/70 (661/98), 734/14 (734/17), 661/19 (661/90), 702/6,

b) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem),jednostka ewidencyjna 121302_5, Brzeszcze – obszar wiejski, obręb Nr 0001, Jawiszowice:661/19 (661/91).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


WAB.6747.1.2020.AWK

Zmiany dokumentu

  • 2020-03-11 08:23:31
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe