Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa stanowisk obsługi klienta wraz z oprogramowaniem - nr 8/WEZ/CKZ/2020

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Powiat Oświęcimski na podstawie art. 4 pkt.8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019, poz. 1843) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na dostawę  stanowisk obsługi klienta wraz z oprogramowaniem

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 02.03.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego - dziennik podawczy,  parter).

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 8/WEZ/CKZ/2020, oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Przyjmowanie ofert w dniach pracy urzędu (poniedziałek, środa- czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30,wtorek w godzinach 7.30 do 17.00, piątek w godzinach od 7.30  do 14.00).

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Magdalena Kasperczyk i Agnieszka Wiatr,  33/844-97-04, edukacja@powiat.oswiecim.pl

Szczegóły w załącznikach.
Pełna treść zapytania ofertowego nr 8/WEZ/CKZ/2020
Załącznik nr 1 – opis przedmiotów zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy

Postępowanie zostało rozstrzygniete - wyniki w załączeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe