Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – dostawa mebli szkolnych (krzeseł, ławek, biurka oraz szafy) nr 11/WEZ/CKZ/2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – dostawa mebli szkolnych (krzeseł, ławek, biurka oraz szafy) nr 11/WEZ/CKZ/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - NR 11/WE Z/CKZ/2020 

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

 w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektów: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej  Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych (krzeseł, ławek, biurka oraz szafy) wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego, dla potrzeb placówki biorącej udział w projekcie.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   14 dni od podpisania umowy.

III. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) Ma być złożona w formie pisemnej (papierowej lub w formie skanu),
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej obejmuje całe zamówienie.

 2.  Propozycja cenowa (ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru – załącznik Nr 1,
b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wystawione/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 2.

 Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 2 lit. a, na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa mebli  – projekt CKZ BAU” lub na adres mailowy: edukacja@powiat.oswiecim.pl w terminie do dnia 2 marca 2020r. r. do godz. 15:30.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 IV. OCENA OFERT

Cena brutto obejmująca całość zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert – Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  Magdalena Kasperczyk, Agnieszka Wiatr  33/844-97-04, edukacja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe