Damian Harasny

W dniu 06.02.2020r. Pan Damian Harasny złożył do tut. organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego. Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr 868/4 położona w Oświęcimiu przy ul. Stawowa, jednostka ew. 121301_1, Oświęcim - miasto, obręb Nr 0005, Monowice.

W dniu 5 marca 2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Damiana Harasny z dnia 6 lutego 2020 r. (uzupełnionego w dniu 4 marca 2020 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 7 lutego 2020 r., znak: WAB.6743.1.8.2020 r.) dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres zamierzenia inwestycyjnego: działka o nr ew. 868/4 położona w Oświęcimiu przy ul. Stawowa, Obręb Nr 0005 Monowice, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe