Otwarty konkurs ofert - 5 lutego 2020 r.

Jakub Heród 2020-04-02 drukuj

 

WYNIKI KONKURSU

 

Załącznik do uchwały nr 18/287/2020
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 4 lutego 2020 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 5 lutego 2020 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 I. Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Cel zadania: wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej.

 2. Rezultaty zadania:

 • umożliwienie nabycia przez uczestników nawyków aktywności fizycznej
 • umożliwienie doskonalenia umiejętności sportowych
 • umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach sportowych
 • umożliwieni udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w szkoleniu sportowym
 • organizacja zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego

 3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

 4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 28.000 zł

II.  Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę Witkac należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 5. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów.
 6. Fakt złożenia oferty nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
 7. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 8. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń oraz klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
 9. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.
 10. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 12. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
 13. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu powyżej 20% kosztów całkowitych zadania wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 14. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 15. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logotypu Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

III. Terminy 

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 5 lutego do 28 lutego 2020 roku do godz. 12.00.
 2. Termin składania potwierdzenia ofert – do 2 marca 2019 roku do godz. 12.00.
 3. Zadanie publiczne może być realizowane od dnia podpisania umowy.
 4. Termin zakończenia zadania - do 31 grudnia 2020 roku.
 5. Termin dokonania wyboru ofert - do końca kwietnia 2020 roku.

IV. Tryb i Kryteria Stosowane Przy Wyborze Oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witakc zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania

 

0-12

Informacja o realizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

192 000,00 zł

192 000,00 zł

 Informacja o zrealizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

 Załączniki

 1. Wzór umowy 

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
Naczelnik Wydziału  Barbara Leszczyńska
inspektor Jakub Heród
nr telefonu: 33 844 97 16
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe