Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zakup stolików pod laptop oraz krzeseł obrotowych

Jakub Heród 2020-01-31 drukuj

Tytuł: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zakup stolików pod laptop oraz krzeseł obrotowych (5/WEZ/CKZ/2020)

 Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych

 ZAPRASZA  do złożenia propozycji cenowej (ofertowej)  na zakup zakup stolików pod laptop oraz krzeseł obrotowych wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego, dla potrzeb placówki biorącej udział w projekcie.

 

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   14 dni od podpisania umowy.

III. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) Ma być złożona w formie pisemnej (papierowej lub w formie skanu),
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma być opisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej obejmuje całe zamówienie.

2. Propozycja cenowa (ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru – załącznik Nr 1,
b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wystawione/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Zaparafowany i zaakceptowany wzór umowy – załącznik Nr 2.

 Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 2 lit. a, na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa mebli  – projekt CKZ BTG” lub na adres mailowy: edukacja@powiat.oswiecim.pl w terminie do dnia 13.02.2020r. r. do godz. 14:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegóły w załącznikach.

 Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Magdalena Kasperczyk i Agnieszka Wiatr,  33/844-97-04, edukacja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki do oferty:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy na zakup i dostawę sprzętu 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe