Przetarg: Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dorota Mleczko 2020-02-26 drukuj

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.01.2020.
W dniu 28.01.2020 o godz. 10:15 komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. Treść informacji znajduje się w sekcji załączniki po prawej stronie ogłoszenia.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) ogłasza przetarg na zadanie pn: 

„Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-28, godzina: 10:00

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.02.2020r. (*.pdf)

Informacja o odrzuceniu oferty:
- 18_Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 31.01.2020r. (*.pdf)
- 19_Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 12.02.2020r.  - MUZ.271.5.2020 (*.pdf)

Opis załączników ->
- 01_Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 502493 (*.pdf)
- 02_SIWZ - inspektor nadzoru (*.pdf)
- 03_Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (*.doc)
- 04_Załącznik nr 1a do SIWZ - kosztorys ofertowy (*.doc)
- 05_Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie (*.doc)
- 06_Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (*.doc)
- 07_Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług nadzoru inwestorskiego (*.doc)
- 08_Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (*.doc)
- 09_Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy (*.doc)
- 10_Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu (*.doc)
- 11_Załącznik nr 8 do SIWZ - pozwolenie na budowę (*.pdf)
- 12_Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykoania i Odbioru Robót (*.pdf)
- 13_Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej - część 1 (*.rar)
- 14_Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej - część 2 (*.rar)

- 15_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 502493 z dnia 17.01.2020 (*.pdf)
- 16_Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.01.2020 (*.pdf)
- 17_Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

Załączniki znajdują się po prawej stronie ogłoszenia.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe