Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Nr 5/19 z dnia 30.08.2018 r.

Anna Wutke 2019-12-18 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 14974), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI


zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2019 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.4.2018, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej 04 104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince od km -0+010,56 do km 1+023,09”, wydanej na rzecz Wójta Gminy Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 12, działającego przez Pełnomocnika Pana Bartosza Marszałek reprezentującego Firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 (pełnomocnictwo znak WI.72340.11.2017.GK z dnia 2 stycznia 2018 r.),
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia Starosty Oświęcimskiego.

WAB.6747.4.2018

Zmiany dokumentu

  • 2019-12-18 12:16:27
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe