Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 6/19 z dnia 21.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-11-29 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

o wydaniu w dniu 21 listopada 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/19 o symbolu WAB.6747.3.2019.AWK orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej (odc. A-D) od km 0+000,00 do km 1+043,90 wraz z budową sięgacza (odc. B-E) od km 0+000,00 do km 0+190,20 i rozbudową sięgacza (odc. C-F) od km 0+000,00 do km 0+192,67 oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej do terenów przemysłowych w Chełmku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy”, na wniosek z dnia  6 września 2019 r., (uzupełnionego w dniu 21 października 2019 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 19 września 2019 r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost, reprezentującego firmę Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/6, (upoważnienie nr 0052.96.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.) – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Chełmek, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie numer działki przed podziałem),jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:2580/69, 2580/68, 597/4, 610/5, 610/2, 836/248, 836/488, 836/282, 2580/187 (2580/39), 726/9 (726/6), 726/7 (726/5), 2580/191 (2580/45), 613/15 (613/2), 613/17 (613/6), 613/12 (613/5), 607/6 (607/5), 607/7 (607/5), 620/9 (620/5), 627/17 (627/7), 627/14 (627/9), 630/13 (630/7), 629/11 (629/3), 630/11 (630/6), 629/9 (629/2), 639/10 (639/4), 639/7 (639/5), 642/5 (642/1), 659/2 (659), 662/2 (662), 664/10 (664/3), 664/8 (664/4), 657/1 (657),  665/8 (665/3), 665/10 (665/4), 667/4 (667/1), 670/9 (670/2), 836/576 (836/489), 836/577 (836/489), 836/578 (836/489), 836/573 (836/496), 836/574 (836/496), 836/581 (836/302), 836/558 (836/521), 836/554 (836/284), 836/552 (836/100), 836/550 (836/273), 836/548 (836/275), 836/556 (836/519), 836/571 (836/522), 836/560 (836/520), 836/561 (836/520), 836/563 (836/301), 836/569 (836/518), 836/565 (836/335), 836/567 (836/392)

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem),jednostka ewidencyjna 121303_4, Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:732/7, 2580/124, 2580/125, 593/4, 597/3, 600/8, 2580/67, 2580/66, 2580/65, 2580/64, 584, 597/1, 613/11, 640/3, 2580/188 (2580/39), 726/10 (726/6), 726/8 (726/5), 2580/192 (2580/45), 620/8 (620/5), 627/16 (627/7), 627/13 (627/9), 629/12 (629/3), 629/10 (629/2), 639/9 (639/4), 639/6 (639/5), 642/4 (642/1), 662/1 (662), 670/8 (670/2), 836/553 (836/100),

c) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:2580/126, 2580/123, 836/177.

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Chełmek, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązków przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miejskiego w Chełmku oraz w prasie lokalnej. 

WAB.6747.3.2019.AWK

Zmiany dokumentu

  • 2019-11-29 07:15:21
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe