Otwarty konkurs ofert 2 grudnia 2019 r. - KULTURA

Jakub Heród 2020-01-29 drukuj

Załącznik do uchwały nr 218/246/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 listopada 2019 r.

OTWARTY KONKURS OFERT

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 2 grudnia 2019 r.

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

 Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 I.     Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Cel zadania: Wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu – wydarzenia kulturalne i artystyczne, opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym 

 2. Rezultaty zadania:

 • udostepnienie możliwości poznania dziedzictwa kulturowego powiatu oświęcimskiego
 • udostepnienie możliwości rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów
 • umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach kulturalnych

3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

 4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30 000,00 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie proponowanego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2020 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2020 rok.

II.  Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę Witkac należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 5. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów.
 6. Fakt złożenia oferty nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
 7. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 8. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń oraz klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
 9. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.
 10. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 12. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania finansowanego z dotacji do 20% wysokości przyznanej dotacji.
 13. Przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania finansowanego z dotacji powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 14. Zmiany określone w pkt. 12 oraz 13 nie dotyczą działań finansowanych z wkładu własnego, które mogą być przesuwane dowolnie pomiędzy pozycjami kosztorysu.
 15. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowym oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 16. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logotypu Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 III. Terminy 

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 2 grudnia do 30 grudnia 2019 roku do godz. 12.00.
 2. Termin składania potwierdzenia ofert – do 31 grudnia 2019 roku do godz. 11.00.
 3. Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2020 r.  Od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.
 5. Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2020 roku.
 6. Termin dokonania wyboru ofert - do końca lutego 2020 roku.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witakc zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania

 

0-12

 Informacja o realizowanych w roku 2018 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Informacja o realizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Załączniki:

 Wzór umowy 

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
p. o. Naczelnik Wydziału  Barbara Leszczyńska
Główny Specjalista Jerzy Chrząszcz
nr telefonu: 33 844 97 15
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe