Otwarty konkurs ofert 2 grudnia 2019 r. - SPORT

Jakub Heród 2020-01-29 drukuj

Załącznik do uchwały nr 217/245/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 listopada 2019 r.

 OTWARTY KONKURS OFERT

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza 2 grudnia 2019 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 I.     Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Cel zadania: wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej.

 2. Rezultaty zadania:

 • umożliwienie nabycia przez uczestników nawyków aktywności fizycznej
 • umożliwienie doskonalenia umiejętności sportowych
 • umożliwienie udziału społeczności powiatu oświęcimskiego w wydarzeniach sportowych
 • umożliwieni udziału dzieci, młodzieży i dorosłych w szkoleniu sportowym
 • organizacja zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego

3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

 4. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 220.000 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie proponowanego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2020 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2020 rok.

II.  Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę Witkac należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 5. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów.
 6. Fakt złożenia oferty nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
 7. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspieranie oraz upowszechnienie kultury fizycznej mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 8. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń oraz klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
 9. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.
 10. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 12. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania finansowanego z dotacji do 20% wysokości przyznanej dotacji.
 13. Przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania finansowanego z dotacji powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 14. Zmiany określone w pkt. 12 oraz 13 nie dotyczą działań finansowanych z wkładu własnego, które mogą być przesuwane dowolnie pomiędzy pozycjami kosztorysu.
 15. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 16. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logotypu Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

 

 III. Terminy 

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 2 grudnia do 30 grudnia 2019 roku do godz. 12.00.
 2. Termin składania potwierdzenia ofert – do 31 grudnia 2019 roku do godz. 11.00.
 3. Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2020 r.  Od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.
 5. Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2020 roku.
 6. Termin dokonania wyboru ofert - do końca lutego 2020 roku.

IV.             Tryb i Kryteria Stosowane Przy Wyborze Oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witakc zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych, w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania

 

0-12

Informacja o realizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Informacja o zrealizowanych w roku 2018 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

199 797,30 zł

199 797,30 zł

 

Załączniki:
Wzór umowy 

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
p.o. Naczelnik Wydziału  Barbara Leszczyńska
inspektor Jakub Heród
nr telefonu: 33 844 97 16
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe