SZP.272.46.2019 - Dostawa tablic rejestracyjnych

Wioletta Suska 2019-12-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Uwaga!!!

Zamawiający informuje o zmodyfikowaniu Zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.