Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.

Uchwała Nr 189/217/2019

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 22 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 511), art. 4, ust. 1 pkt 1b, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodopłatnym poradnictwie obywatleskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

                                                                                                     § 1

  1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2020r.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Konkurs zostanie ogłoszony z dniem 23 października 2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                    Starosta

                                                                                                                                                           Marcin Niedziela

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe